Prepravná služba 

31.12.2023

Druh sociálnej služby: Prepravná služba

Cieľová skupina: §42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 

- Deň začatia poskytovania: 1.9.2021
- Miesto poskytovania: Banskobystrický kraj 

- Rozsah: neurčitý čas
- Forma: terénna