Žiadateľia

Žiadateľia

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., platného od 1.1.2009.

PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB JA Homelife n.o.

Zariadenie pre seniorov

Špecializované Zariadenie

  1. Pred podaním žiadosti do Zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení Mestského úradu, alebo Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. < na stiahnutie
  2. Obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  3. Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá, v zariadení Domov života, osobne, alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb < na stiahnutie
Prílohy k Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v zariadení Domov života:
  1. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu < na stiahnutie
  2. Potvrdenie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  3. Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa (v deň prijatia nesmie byť staršie ako 3 dni
  4. Iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy