Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie-aktivity

Aktivity

31.12.2023

Aktivity Názov projektu: Zlepšenie poskytovaných komunitných sociálnych služieb prostredníctvom nového materiálno-technického vybavenia v zariadení pre seniorov Domov Života v Banskej Štiavnici Kód projektu: IROP-CLLD-P780-512-001-007 Kód výzvy: IROP-CLLD-P780-512-001 Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby Poskytovateľ príspevku: Miestna akčná...

Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum trhu
Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (.docx)
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača (.docx)
Príloha č. 3 - Výkaz výmer (.xls)
Príloha č. 4 - Zmluva o dielo (návrh) (.docx)
Príloha č. 5 - Projektová dokumenácia_Výmena zdroja tepla a ekonomizácia (.zip)...