Aktivity

31.12.2023

Aktivity

Názov projektu: Zlepšenie poskytovaných komunitných sociálnych služieb prostredníctvom nového materiálno-technického vybavenia v zariadení pre seniorov Domov Života v Banskej Štiavnici

Kód projektu: IROP-CLLD-P780-512-001-007

Kód výzvy: IROP-CLLD-P780-512-001

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Poskytovateľ príspevku: Miestna akčná skupina Občianske združenie Zlatá cesta

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celkové oprávnené výdavky projektu: 13 254,50 €

Výška finančného príspevku: 12 399,58 €

Spolufinancovanie n.o.: 854,92 €

Stručný popis projektu:

Cieľom nášho projektu je investícia neziskovej organizácie do materiálno-technického vybavenia zariadenia pre seniorov s názvom Domov života v Banskej Štiavnici, ktoré vzniklo v roku 2019. Naše "mladé" zariadenie je umiestnené v priestoroch mestskej časti Križovatka, na Pletiarskej ulici č. 1613/9, na parcele číslo C KN 4369/16, vo frekventovanej spodnej časti mesta.

Prostredníctvom predkladanej žiadosti o príspevok máme záujem nakúpiť gastronomické prevádzkové stroje, ktoré budú umiestnené v nových priestoroch kuchyne. V súčasnosti kuchyňa slúži len ako výdajňa jedál, ktoré sú dovážané pre klientov zariadenia na základe dohody s externým dodávateľom. Zrealizovaním hlavnej aktivity projektu vybudujeme pre našich seniorov nový, kvalitný, moderný a kompletné vybavený priestor kuchyne. Našim klientom zabezpečíme prípravu celodennej stravy v našich priestoroch. Nové kuchynské vybavenie bude pozostávať z 5 gastronomických strojov – umývačka riadu priechodná so zabudovanými čerpadlami (1 ks), chladiaca skriňa dvojdverová (1 ks), elektrická fritéza (1 ks), elektrický parný konvektomat (1 ks) a kotol varný elektrický (1 ks).

Obstaraním kuchynských prístrojov zabezpečíme prípravu stravy vo vlastnej prevádzke, čím vytvoríme novú sociálnu službu pre našich klientov v zariadení. Ďalším cieľom je poskytovať výdaj stravy aj pre seniorov a sociálne odkázané osoby v rámci širšej komunity, ktoré žijú vo svojom prirodzenom prostredí. V priebehu implementácie projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta pre potreby kuchyne.

Projekt rozvíja základnú infraštruktúru v oblasti komunitných sociálnych služieb v našom regióne. Osoby, ktoré budú profitovať z realizovaného projektu budú občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, prípadne sú zároveň aj občanmi žijúcimi v sociálne izolovaných komunitách, sociálne a zdravotne odkázaní ľudia, ľudia z marginalizovaných skupín.

Naša nezisková organizácia je oprávneným prijímateľom, má sídlo a aj pôsobí v území MAS OZ Zlatá cesta. Všetky výdavky projektu súvisia s oprávnenými aktivitami a sú v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov.

Názov projektu: Výmena zdroja tepla využitím OZE v zariadení pre seniorov Domov života v Banskej Štiavnici

Kód projektu: 310041BFD7

Kód výzvy: OPKZ-PO4-SC411-2019-61

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Poskytovateľ príspevku: Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení SIEA

Celkové oprávnené výdavky projektu: 90 313,02 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 85 797,37 €

Spolufinancovanie JA Home life n.o.: 4 515,65 €

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je investícia žiadateľa do výmeny pôvodného zdroja tepla za tepelné čerpadlá v zariadení pre seniorov Domov života na Pletiarskej ulici č. 1613/9 v Banskej Štiavnici. Prevádzkovateľom zariadenia je nezisková organizácia JA Home life. Pôvodné kotly na pevné palivo SAS MULTI slúžiace ako zdroj tepla a ohrevu teplej vody existujúcej sústavy ústredného kúrenia v objekte plánujeme vymeniť za 2 nové elektrické tepelné čerpadlá na báze vzduch/voda s výkonom 2x32 kW a s účinnosťou 400%. Zdrojom tepla v objekte sú kotly na tuhé palivo, ktoré spôsobujú nielen prevádzkové problémy pre prevádzkovateľa, ale zároveň znamenajú nepriaznivé náklady na manipuláciu s palivom a odpadom ako aj s nadmerne produkovanými emisiami, hlavne v oblasti častíc PM10 a PM2,5. Na stavebné práce v súvislosti s výmenou zdroja tepla bude dohliadať stavebný dozor a úspešnú implementáciu projektu bude zabezpečovať interný projektový manažér. Žiadateľ sa rozhodol, vzhľadom na polohu objektu v centre mesta Banská Štiavnica, nespôsobovať emisie a nahradiť zdroj tepla ekologickejším a energeticky úspornejším zariadením. Cieľom nášho projektu je investícia do základnej infraštruktúry nášho zariadenia, ktorá súvisí s primárnymi investíciami do využívania OZE. Realizáciou nášho projektu dosiahneme aj multiplikačný efekt: čistejšie ovzdušie, pozitívny dopad na životné prostredie, celoročný tepelný komfort, kvalitnejšia infraštruktúra zariadenia sociálnej starostlivosti, a tým aj vyššia kvalita života pre všetkých klientov a zamestnancov domova pre seniorov. Pri vykurovaní objektu a príprave teplej vody pomocou tepelných čerpadiel bude využitý alternatívny, klimaticky a environmentálne vhodnejším spôsobom výroby tepla. Všetky výdavky projektu súvisia s oprávnenými aktivitami a sú v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov. Predkladaný projekt spadá do definovaného rámca oprávnenej pod aktivity B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Inštalovaný výkon sa plánuje využiť na teplovodné vykurovanie objektu, čím sa zlepší energetická hospodárnosť objektu a v neposlednom rade tiež dosiahne zvýšenie komfortu, kvality vnútorného prostredia a tepelnej pohody počas využívania predmetných priestorov. Starnutie obyvateľstva je zrejmý a nezastaviteľný jav, ktorý bude v budúcnosti prinášať postupne sa zvyšujúci počet občanov odkázaných na pomoc a podporu od druhých ľudí. Naše zariadenie má ambíciu byť miestom, ktoré bude seniormi vyhľadávané pre svoju atraktívnosť a komplexnosť ponúkaných služieb.

www.op-kzp.sk www.siea.sk