Zariadenie pre seniorov

31.12.2023

Rozsah a podmienky poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Domov Života v Banskej Štiavnici.

V Zariadení pre seniorov sa podľa §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

- Kapacita: 31 osôb

- Deň začatia poskytovania: 1.10.2019 

- Rozsah: neurčitý čas
- Forma: pobytová - ročná

Poskytujeme

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Dalšie činnosti

 1. poskytovanie osobného vybavenia
 2. úschova cenných vecí
 3. záujmová činnosť
 4. kultúrna činnosť
 5. rekreačná činnosť
 6. duchovná činnosť