Výzva na predkladanie ponuky - prieskum trhu „Výmena zdroja tepla využitím OZE v zariadení pre seniorov Domov života v Banskej Štiavnici“

17.11.2023

Dokumenty k výzve:

Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum trhu
Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (.docx)
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača (.docx)
Príloha č. 3 - Výkaz výmer (.xls)
Príloha č. 4 - Zmluva o dielo (návrh) (.docx)
Príloha č. 5 - Projektová dokumenácia_Výmena zdroja tepla a ekonomizácia (.zip)

Kúpna zmluva č. 01_2020_DŽ na dodávku gastrozariadení - Marek Gaľ GastoGal

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - IROP-CLLD-P780-512-001-007

Zmluva o poskytnutí NFP KPŽ_PO4_SC411_2019_61BFD7

Zmluva o dielo - Kalorim s.r.o. - Výmena zdroja tepla využitím OZE

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Kalorim.s.r.o. - Výmena zdroja tepla využitím OZE

SD_Mandátna zmluva na poskytnutie služby stavebného dozoru - projekt Výmena zdroja tepla využitím OZE

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Kalorim s.r.o. - Výmena zdroja tepla využitím OZE

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - Kalorim s.r.o. - Výmena zdroja tepla využitím OZE